Köpvillkor

Köpvillkor

Tillämplighet
Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag - Köplagen.

Beställning
Normalt hanteras beställningar via Webshopen eller via kontakt med en säljare på Söderro Gård AB. 
Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmälas. Alla varor ägs av Söderro Gård tills dess att varan är till fullo betald.

Priser
Alla priser som anges på våra sidor bygger på betalning via faktura såvida ej annat avtalats. Med faktura betalning avser betalning mot postförskott (dvs betalning vid leverans) . Fraktkostnad tillkommer som gäller för valt leveranssätt. Vi friskriver oss från eventuella prisfel.
Priserna kan också förändras vid valutaförändringar.

Leveranstider
Normal leverans tid är ca: 1-4 veckor beroende på produkt. Längre leveranstider kan förekomma.

Leveranser
Alla leveranser sker med av oss vald speditör, enligt de leveranssätt vilka presenteras innan slutförande av beställning och debiteras enligt denna speditörs gällande prislista enligt den beräkningsgrund denna speditör tillhandahåller. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att vi effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio (9) dagar från avsändandet. Leverans sker endast inom Sverige i fall ej annat avtalats.

Förändring av order
Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.

Avbeställning
Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att ordererkännande skickas ut. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.

Ångerrätt
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen kontaktar du oss via e-mail så kan vi se om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten, och i sådana fall uppger de uppgifter vi behöver. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer. I fall varor man beställt ej kan nyttjas på därför avsett vis, exempelvis inkompatibilitet, eller i fall då ångerrätt är att anse som förverkad, godkännes ändå i vissa fall återköp. I sådana fall står köparen för samtliga kostnader som uppstår, vanligtvis frakt. I sådana fall innehålles 20% av varuvärdet för att täcka kostnader för hantering av returen.

Reklamationer
Privatpersoner har enligt konsumentköplagen två (2) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället. Kunden ansvarar och bekostar demontering och transporten av varan till reklamationsstället. Kunden ansvarar och bekostar också återtransport och återmontering av en åtgärdad vara. Söderro Gård AB ansvarar för kostnaden av reperationen av en reklamerad vara under förutsättning att reklamationsvillkoren är uppfyllda.

Returer
Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig vara i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.

Information
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Tvist
Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgörs som regel i domstol.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Övrigt
Söderro Gård AB har som affärside att sälja produkter till kund för egenmontering, dvs att kunden själv står för monteringen. Evetuella fel, brister eller kostnader som uppstår pga felmontering som kunden eller någon som kunden själv anlitat skall inte belastas Söderro Gård AB. För att garantin skall gälla måste kunden utfört monteringen enligt anvsningar från Söderro Gård AB. Vid installation av Nivekopoolen gäller Nivekos installationsmanual. Eventuellt markarbete eller liknade arbete som måste utföras, före, i samband med eller efter en reklamation står kunden själv för. Söderro Gård AB kan inte heller hållas ansvarig, för eventuella marksättningar, översvämningsskador eller annan yttre påverkan som medför skada på poolen under eller efter monteringen eller som uppstår efter hand på grund av markrörelser. Vid skada som uppstår på grund av nämnda orsaker gäller inte några garantiåtagande. Vid skada är det kundens ansvar att felsöka och lokalisera felet. Söderro Gård AB bistår med råd vid felsökningen. Söderro Gård AB ansvarar bara för själva produkten. Blekning på grund av kem eller uv-ljus av pool eller pooltak eller annat material omfattas inte av garantin.

Garantier på våra pooler och pooltak
Garantierna förutsätter en korrekt installation enligt tillverkarnas anvisningar.
10 års fabriksgaranti på Nivekopoolen
5 års garanti på PP-poolen, med 5 mm poolvägg
5 års garanti på Thermopoolen
2 års garanti på svetsfogarna i våra polypropenpooler
5 års garanti på linerpoolers plåtstommar
5 års garanti på liners.
2 års garanti på maskinella pooltillbehör ( pump, filter,värmepumpar etc.)
2 års garanti på vintertäcken. Garantin gäller inte för stora snötyngder el motsvarande. Kunden måste tillse att vintertäckena snörörjs så att inte för mkt tyngd ansamlas.

2 års garanti på pooltak. Garantin omfattas inte om taket går sönder på grund av stora snötyngder eller stark vind. (storm).

2 års garanti på lamelläcke och motor. Garantin omfattar inte kombinationen saltvatten och lamelltäcke.

Till våra spabad lämnar vi följande garantier:
10 års ram/stomme garanti
5 års skal garanti mot krackeleringar och missfärgningar
3 års komponentgaranti
Fråntaget komponentgarantin är belysning, nackkuddar, ozongenerator, thermolock och filter då dessa är förbrukningsvaror med varierande livslängd.
Ovan garanti gäller för spabad som används för privat bruk.
Vid garanti-/service ärende
För att vi skall kunna utföra ett garanti-/service ärende är det mycket viktigt att alla sidor av badet står tillgängligt för vår servicemontör. Vi står inte för någon kostnad förknippad i samband med att få badet tillgängligt för service/garanti.Garantin gäller endast när kunden följt leverantörens anvisningar för montering och skötsel av produkterna. Söderro Gård AB kan inte heller hållas ansvarig för ev marksättningar eller annan yttre påverkan som medför skada på poolen under eller efter monteringen. Söderro Gård AB ansvarar bara för själva produkten.